جشن شکوفه ها

برگزاری جشن شکوفه ها و دعوت از گروه عروسکی و اجرای سرود برای دانش آموزان اول و پیش دبستانی و معارفه دانش آموزان و اهدای هدیه و کارت های شناسایی به آنهاادامه مطلب: جشن شکوفه هاادامه مطلب: جشن شکوفه هاادامه مطلب: جشن شکوفه هاادامه مطلب: جشن شکوفه ها

جشن بازگشایی

برگزاری جشن بازگشایی و دعوت از گروه نمایش برای مفرح کردن روز اول مهر برای دانش آموزانادامه مطلب: جشن بازگشاییادامه مطلب: جشن بازگشاییادامه مطلب: جشن بازگشایی