اردوی شهر بازی پردیس کیان مورخ 95/11/5 برای پیش دبستانی های عزیزمون و کلاس اولی های گلمون

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_12.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-26_03-28-17.jpgb_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-26_03-24-21.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-26_03-28-01.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-26_03-28-24.jpg

b_400_300_16777215_00_images_aeenmer2_photo_2017-01-26_03-28-54.jpg