اردوی پارک ژوارسیک

اردوی پارک ژوارسیک برای تمام پایه در تاریخ 19/8/95 به منظور آشنایی دانش آموزان با موجوداتی که میلیون ها سال پیش زندگی میکردندادامه مطلب: اردوی پارک ژوارسیکادامه مطلب: اردوی پارک ژوارسیکادامه مطلب: اردوی پارک ژوارسیک

دیدار از باغ وحش ارم

اردوی باغ وحش ارم ویژه دانش آموزان پایه اول و دوم وپیش دبستان به منظور آشنایی دانش آموزان با حیاتادامه مطلب: دیدار از باغ وحش ارمادامه مطلب: دیدار از باغ وحش ارمادامه مطلب: دیدار از باغ وحش ارم وحش

اردوی شهر بازی

اردوی شهر بازی پردیس کیان مورخ 95/11/5 برای پیش دبستانی های عزیزمون و کلاس اولی های گلمون

ادامه مطلب: اردوی شهر بازی

ادامه مطلب: اردوی شهر بازیادامه مطلب: اردوی شهر بازی

ادامه مطلب: اردوی شهر بازی

ادامه مطلب: اردوی شهر بازی

ادامه مطلب: اردوی شهر بازی