نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب در آموزشگاه  و حضور دانش آموزان برای خریداری کتاب 

 

b_172_306_16777215_00_images_95-96_aban96_photo_2017-11-29_11-12-08.jpg

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛

و اندیشه بدون خواندن خطرناک …

(کنفوسیوس)

b_373_210_16777215_00_images_95-96_photo_2017-11-29_11-11-14.jpg

برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛

و برگهای سفید با رگبرگهای سیاه ، باعث ثمر دادن مغزها …

b_258_459_16777215_00_images_95-96_photo_2017-11-29_11-12-12.jpg

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir