ارزشیابی توصیفی چیست ؟

« ارزشیابی توصیفی»

ارزشیابی توصیفی

تعریف ارزشیابی:

واژه ارزشیابی به معنی یافتن ارزش هاست.

یافتن آنچه نه در زمان محدود بلکه در فرایند آموزش و تلاش برای یادگیری و

آموختن حاصل می شود.

ارزشیابی توصیفی

تعریف ارزشیابی :

ارزشیابی یک فرایند نظام یافته برای جمع آوری،

تحلیل و تغییر اطلاعات است تا تعیین شود که آیا هدف های مورد نظر تحقق یافته اند

یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی.

ارزشیابی توصیفی

اهداف طرح ارزشیابی

1- بهبود کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری

2- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف فرهنگ بیست گرایی

3- تأکید بر اهداف آموزش و پرورش

به جای تأکید بر محتوای کتابها

4- فراهم نمودن زمینه مناسب برای حذف کمیت مطلق امتحانات پایانی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش آموزان

5- افزایش بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری

ارزشیابی توصیفی

1- وجود پدیده کودک آزاری در اثر توجه بیش از حد به بهره

2- هدف شدن امتحان

3- ارزشیابی به امتحان کاهش یافته است.

4- تردید جدی درباهر اعتبار امتحان

5- ناکار آمدی مقیاس کمی برای ارزیابی کیفی از شخصیت دانش آموز

6- تجربه کشورهای دیگر

13870301051.jpg

ویژگی های ارزشیابی توصیفی

1- پویایی

2- بازخورد

3- کیفی بودن

4- عملکرد گرایی

5- فرایندی

af60644065a2fef4282ef3.jpg

ابزارهای جمع آوری اطلاعات در ارزشیابی توصیفی

الف- ثبت مشاهده :

1-چک لیست

2- مقیاس درجه بندی

3- واقعه نگاری

ب) پوشه کار

ج) آزمون های عملکردی

د) آزمون های مداد کاغذی :

1- تشریحی

2- شفاهی

3-  عینی

4- کوتاه پاسخ

هـ) خود سنجی

و) همسال سنجی

ی) پروژه

b_329_401_16777215_00_images_stories_news_92-91_arzeshyabi_tosifi_20110102155054324_038c0404pm.jpg

فهرست مشاهدات یا چک لیست( سیاهه رفتار )

شیوه ی نو و تازه ای است

که معلم می تواند در مورد حدود آموخته های دانش آموزان به صورت انفرادی یا گروهی در حیطه های مختلف مهارت – نگرش و دانش قضاوت کند.

و معلم امکان می دهد تا دریابد که هر دانش آموز تا چه اندازه به هدف های مورد نظر رسیده است و فرایند تدریس خود را بازنگری می کند.

هدف های آموزشی

در این ستون هدف ها را در سه حیطه دانش – مهارت و نگرش

یا به صورت تلفیقی طبقه بندی می کنیم.

انتظارات معلم از دانش آموز

معلم با توجه به هدف های آموزشی، انتظارات خود را از دانش آموز بیان می کند.

مقیاس درجه بندی

در مقیاس درجه بندی رفتار و شدت و ضعف رفتار مشاهده شده مشخص می شود.

ویژگیهای یک فهرست مشاهده ( چک لیست)

•کوتاه باشد

•هر آیتم یک ویژگی را ارزیابی نماید

•رفتار یا ویژگی های مهم منظور شوند

•هر ماده ی فهرست به طور کاملاً روشن موضوع مورد ارزشیابی را بیان کند.

b_400_300_16777215_00_images_stories_news_92-91_arzeshyabi_tosifi_showimage.jpg

نظر معلمان موافق

1- قسمتی از طرح درس معلم است.

2- معلم به جزئیات آموزشی خود دقت می کند.

3- فرایند قضاوت و ارزشیابی از دانش آموزان را اعتبار می بخشد.

4- والدین به طور مستمر در جریان آموزشی قرار می گیرند.

5- اطلاعات به معلم کمک می کند تا گام بعدی تدریس را آگاهانه بردارد.

6- معلم با توجه به هدف فهرست مشاهده دانش آموز را به خود ارزیابی تشویق می کند.

نظر معلمان مخالف

1- وقت گیر است.

2-تعداد محدودی از دانش آموزان در هر جلسه ارزیابی می شوند.

3- معلم گاهی احتیاج به فهرست بندی ندارد و بر اساس ذهنیات خود دانش آموز را ارزشیابی کلی می کند.

b_316_236_16777215_00_images_stories_news_92-91_arzeshyabi_tosifi_089.jpg

 

« نمونه چک لیست دروس »

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

علائم قرار دادی :

(  ب خ : بسیار  خوب           خ : خوب             ق  : قابل قبول          ن :  نیازمند به تلاش بیشتر  )

اهداف

انتظارات معلّم از دانش آموز

خ خ

خ

ق

ن

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

« گزارش عملکرد اداری و آموزشی همکاران »

نام و

نام خانوادگی

حداکثر استفاده از ویدئو پروژکتور ، استفاده از

CD ها و

نرم افزارهای تولید محتوی

ثبت ارزشیابی مستمر در دفتر کلاسی

همکاری و تعامل فراتر از انتظار

ارائه تکالیف و پلی کپی

برخوردهای اجتماعی و رعایت احترام متقابل

استفاده از وسایل کمک آموزشی

تعدد

کوئیز ها و امتحانات کلاسی

همکاری در نظافت کلاس

کنترل دفاتر رابط

میزان رضایتمندی اولیا

نوآوری و ابداع در تدریس

کنترل تکالیف و کتاب کار

شرکت در جلسات دبیران

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی توصیفی

فرم ارزیابی عملکرد ماهانه کلاس

همکار محترم سرکارخانم : .......................................

ردیف

نکات قابل بررسی

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اردیبهشت

1

ثبت ارزشیابی مستمر در دفتر کلاس

 

 

 

 

 

 

2

کنترل دفاتر رابط

 

 

 

 

 

 

3

کنترل دفتر مشق و تشویق مناسب

 

 

 

 

 

 

4

ثبت استفاده از وسایل کمک آموزشی

 

 

 

 

 

 

5

کنترل و حل کتاب کار ریاضی، بخوانیم و بنویسیم، ...

 

 

 

 

 

 

6

استفاده از شیوه خلاق در املا نویسی

 

 

 

 

 

 

7

تعدد کوئیز ها و امتحانات کلاسی

 

 

 

 

 

 

8

ارائه تکالیف هفتگی و پلی کپی های مناسب

 

 

 

 

 

 

 

« چک لیست ارزیابی از عملکرد انضباطی دانش آموزان»

نام و نام خانوادگی دانش آموز:                                         پایه:

 

 

ردیف موارد انضباطی
1

نسبت به حفظ نظافت شخصی ( مو، ناخن،لباس،...) کوشا است.

2

در رعایت قوانین انضباطی کلاس( نظافت، چراغها،درب و پنجره و پرده ها و... ) مسئولانه اقدام می کند.

3

نسبت به حفظ و نگهداری اموال کلاس ( ویدئو پروژکتور، تخته، وسایل آزمایگشاهی ، کتابخانه کلاسی و ... ) مسئولانه اقدام می کند.

4

در مراسم و مناسبت ها با نظم و علاقه همکاری می کند.

5

نسبت به دوستان خود با ادب و احترام و ملایمت رفتار می کند.

6

نسبت به ورود و خروج به موقع به کلاس با تعهد عمل می کند.

7

به تذکرات مسئولین دبستان توجه دارد و نسبت به انجام آن ها اقدام می کند.

8

قوانین حیاط و راهروها را محترم می شمارد و در اجرای آن کوشا است.

9

نسبت به استفاده صحیح از تغذیه مدرسه ( حفظ نظافت ، خوردن کامل غذا، جمع آوری وسایل ) دقت لازم را دارد.

10

قوانین انضباطی سرویس را به درستی رعایت می کند.

11

نسبت به حضور به موقع و نماز جماعت و حفظ نظم علاقمند عمل می کند و دقت لازم را دارد.

12

در صورت داشتن غیبت نسبت به اطلاع رسانی به موقع مسئولانه عمل می کند.

13

والدین نسبت به حضور در جلسات آموزشی و تربیتی با تعهد عمل می کنند.

 

« سه چه و یک چرا »

دانش آموزان حق دارند که بدانند چه یاد می گیرند.

چگونه یاد می گیرند.

و با چه معیاری سنجیده می شوند و چرا ؟

 

5e30da0122133d4a33c72b701a0405cd.jpg

 

پوشه کار- Portfolio – کارنما

مجموعه ای هدفمند از فعالیت دانش آموزان است و مانند یک پازل،

مجموعه قطعاتی از کارهای دانش آموز است که با اتصال آن ها می توان تصویر کامل و روشنتری از دانش آموز به نمایش گذاشت و به دانش آموز امکان می دهد تا

توانایی های خود را از جهات مختلف به نمایش بگذارد.

 

چرا از پوشه کار استفاده می کنیم؟

1.پوشه کار به دانش آموز فرصت می دهد شاهد رشد و پیشرفت خود باشد.

2.فرصت اصلاح اشتباه را به او می دهد.

3.بین آموخته های قبلی و جدید ارتباط برقرار کند.

4.فرصتی برای تعامل با هم کلاسی و معلمان و والدین است.

5. معلم با مرور پوشه کار با اطمینان بیشتر در مورد دانش آموز قضاوت می کند.

6. اولیا با مرور پوشه کار در جریان فعالیت دانش آموز قرار می گیرند.

7. دانش آموز فرصت پیدا می کند توانایی و دانش خود را مستندکند.

ارزشیابی توصیفی

چه چیزهایی در پوشه کار بگذاریم؟

 • برگه های امتحانی
 • تکالیف گروهی
 • گزارش علمی
 • پروژه ها
 • مصاحبه ها
 • خلاصه داستان
 • فیلم
 • بازدید ها
 • کارهای هنری
 • تحقیقات
 • کارهایی که حاکی از کاربرد آموخته ها باشد
 • نوارها
 • نمونه خط دانش آموزان ( برای دانش آموزان پایه اول تا سوم )

 

« فرم ارزیابی از عملکرد پوشه کار دانش آموز ................»

ملاک ارزیابی                

دقت در کارهایش دیده می شود.

               

در کارهایش نظم دارد و نظافت ظاهری را رعایت می کند.

               

خلاقیت و نوآوری در کارها دیده  می شود.

               

آموخته هایش را به کار می گیرد.

               

اشتباهاتش را تصحیح می کند.

               

توانایی انجام کار گروهی را دارد.

               

توانایی طرح و حل مسئله را دارد.

               

والدین بر عملکرد پوشه کار نظارت دارند.

               


در میان هر سیب

در میان هر سیب دانه محدود است

دردل هر دانه سیب نامحدود

چیستانی است عجیب

دانه باشیم نه سیب

دانه محدود است

دردل هر دانه سیب نامحدود

چیستانی است عجیب

دانه باشیم نه سیب 

 

روش واقعه نگاری

روش مشاهده مستقیم رفتار است، برای اندازه گیری هدف های آموزشی در حوزه های عاطفی و روانی حرکتی استفاده می شود.

1- زمانی که استفاده از روش های دیگر امکان پذیر نباشد.

2- در رفتارهای عاطفی و عملکردی استفاده می شود.

3- نتایج برای اصلاح روش معلم هم استفاده می شود.

4- محرمانه باشد.

5- توصیف جدا از قضاوت.

6- نتایج با والدین و افراد ذی ربط مطرح شود

7- جملات به صورت منفی نوشته نشود.

ارزشیابی توصیفی

خود ارزیابی ( خودسنجی)

عبارت است از ارزش یابی خود از عملکرد و فعالیت های یادگیری خویش

این روش ایجاد احساس مسئولیت بیشتر نسبت به یادگیری ایجاد می کند و دانش آموز در مورد پاسخ های  کارهای خودش فکر می کند، ارزشیابی می کند.

 

ارزیابی دیگران ( همسال سنجی )

 

ارزشیابی دانش آموز از فعالیت های یادگیری همسالانش.

این نوع ارزشیابی منجر به رشد خود آگاهی دانش آموز می شود .

زیرا در هنگام داوری درباره عملکرد دانش آموزان دیگر،

قدرت تحلیل در دانش آموز تقویت می شود.

 

آزمون های عملکردی

از اهداف برنامه های آموزشی توانایی کاربرد آموخته هاست.

-در یک کلام دادن تکالیف با معنا و هدفدار است که دانش آموز برای انجام آن مهارت ها ، دانش ها و عادت های خود را مورد استفاده قرار می دهد.

آزمون عملکردی   1-  کوتاه مدت (اندازه گیری حجم قفسه)

2-  بلند مدت ( پروژه ) خارج از مدرسه در زمان طولانی

-برگزاری یک تأتر یا نمایش -ارائه سخنرانی - تعمیر قفل کلاس - ساختن قفسه برای کلاس -تفاوت این تکالیف با آزمون تستی مثل امتحان عملی رانندگی با امتحان آیین نامه

«معایب»

زمان پر -کار قضاوت و بارم -عدم آموزش

«محاسن»

-فرصت کاربرد آموخته ها -تفکر نقاد و نقد پذیر -فرصت ارائه کارهای خلاق -فرصت پرسش

ارزشیابی توصیفی

آزمون  عملکردی

1- کتبی مثل :

داستان نویسی، رسم نمودار و نقشه ، نامه ای به دوست ، طراحی سیم کشی ساختمان

2- آزمون شناسایی مثل:

از بین چند روش، روش صحیح حل مسئله را انتخاب کند، از بین وسایل آزمایش انتخاب کند،

تشخیص غلط دیکته

3- آزمون  شرایط شبیه سازی شده مثل:

تنفس مصنوعی به ماکت، ارائه نمایش در حالیکه خودت را جای آن قرار دادی

4- نمونه کار مثل : رانندگی

ارزشیابی به روش پروژه

1- پیچیده تر از تکالیف معمولی است.

2- انفرادی، گروهی خارج از کلاس یا داخل کلاس مثل: خاک باغچه برای یافتن حشرات، پرورش گیاه، جمع آوری اطلاعات در مورد تاریخ و یا مذهب، ارائه پیشنهاد در مورد مثلاً ترافیک، ارائه کنفرانس

3- پروژه فرصت مناسبی برای جستجوگری، کنجکاوی، ابراز وجود، بروز استعداد و خلاقیت است. یک محصول کیفی تولید می کند، پرسش خود را نظم می دهد، هدف جمع آوری اطلاعات، حل مسئله، مصاحبه است.

4- موضوع پروژه بهتر است توسط معلم و شاگرد طراحی شود.

5- کیفیت کار پروژه نباید فدای کمیت آن شود چه از نظر حجم و چه از نظر مدت زمان(2صفحه،یک پوستر کوچک یا مفصل

6- گروه بندی در کلاس، هر ماه یک پروژه

 

نکاتی برای شروع فعالیت پروژه

1- هدف فعالیت پروژه برای دانش آموزان و اولیا روشن شود.

2- انتظارات خود را از والدین با ارسال نامه اطلاع دهید.

3- به والدین بگویید در حد توان از بچه ها انتظار دارید.

ارزشیابی توصیفی

موضوع پروژه فرزندتان گیاه شناسی است و انتظارات زیر را از او داریم:

1- از یک باغ یا پارک دیدن کند.

2- نام تعداد گیاهان

3- دسته بندی گیاهان

4- ویژگی خاص هر گیاه

5- مصاحبه با باغبان

6- تهیه گزارش

7- تهیه عکس

8- ارائه گزارش

9- پاسخ به پرسش های دانش آموز

10- بیان هدف فعالیت

11- شیوه ی انجام کار

12- تهیه عکس

13- شیوه کار گروه : ارائه گزارش کار

ارزشیابی توصیفی

طراحی و توسعه توسط N I C P.ir