برگذاری سومین مجموعه جلسه انجمن اولیاء و مربیان مدرسه آیین مهر برگذار شد