سخن بزرگان

"الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را جز در اعماق فكر نمی توان كشف كرد. (ویكتور هوگو)"

ورود کاربران

آیین مهر در نقشه